കോൾഡ് കോഫി ഇങ്ങിനെ ഒന്നു ഉണ്ടാക്കി നോക്കു😋|| Perfect Cold Coffee without Ice Cream||Ep:529

Share it with your friends Like

U can Contact me here 👇

[email protected]

https://www.facebook.com/veenascurryworld/

https://www.instagram.com/veenascurryworld/

Ingredients

Instant Coffee Powder -2tsp
Cold boiled milk-1cup
Ice cubes -4
Powdered Sugar-2tbsp

Method

In a big jar add ice cubes and sugar, grind well.
Then add coffee powder and cold milk .
Whip them in high speed for 1 minute .
Then keep the jar in the freezer for 5 min or u can pour the cold coffee in the glass and keep in the freezer for 5 minutes .
It will help to form the foam-like layer .
So enjoy easy tasty cold coffee 🙂

Comments

Write a comment

*